Vodné SHZ

Vodné stabilné hasiace zariadenie je samočinné zariadenie, ktoré vzniknutý požiar nielen signalizuje, ale ako aktívna požiarna ochrana ho v počiatočných fázach likviduje bez zásahu ľudského činiteľa, resp. požiar dostáva pod kontrolu do príchodu jednotiek požiarnej ochrany. Pozostáva z rozvodnej potrubnej siete trvalo pripojenej k stavebným konštrukciám, ventilovej stanice a sprchových hlavíc, ktoré sú v istených požiarnych úsekoch pevne pripojené k rozvodnému potrubiu. Potrubná sieť so sprchovými hlavicami je napojená na vodný zdroj. Zo sprchových hlavíc pri požiari vyteká vo forme sprchového prúdu voda na plochu, kde vznikol požiar. Voda v prípade požiaru hasí dané miesto, ochladzuje stavebné konštrukcie a okolitý priestor a pri vyšších teplotách sa rýchlo odparuje, vytláča kyslík a vytvára tým inertnú atmosféru, ktorá zamedzuje prístupu okysličovadla, vzdušného kyslíku potrebného k horeniu.


Mokrý systém Suchý systém Deluge systém Predstihový systém