Plynové SHZ

Plynové stabilné hasiace zariadenia sa používajú na hasenie požiarov v priestoroch, kde by sa aplikovaním bežných hasiacich prostriedkov ako je voda alebo pena, mohla vzniknúť väčšia škoda na majetku, ako by spôsobil samotný požiar. Používajú sa pri hasení požiarov v uzavretých priestoroch alebo pri lokálnom hasení, najčastejšie v serverovniach, výpočtových strediskách, riadiacich miestnostiach, elektrických rozvodniach VN a NN, v skúšobniach motorov, v skladoch nebezpečných a vzácnych látok, v historických archívoch, atď…
 
 
Princíp hasenia u chemických plynov spočíva v absorbovaní tepla, v dôsledku čoho sa oheň oslabí a udusí. Inertné plyny znižujú koncentráciu kyslíka v istených priestoroch, v dôsledku čoho sa požiar jednoducho udusí. Systém sa uvádza do činnosti automaticky elektrickou požiarnou signalizáciou, prostredníctvom hlásičov, alebo sa systém dá spustiť aj ručne. Miestnosť kde sa aplikuje plynové hasenie, musí byť hermeticky uzavretá, aby počas hasenia nedochádzalo k úniku hasiaceho plynu a aby sa zachovala hasiaca koncentrácia po dobu 10 min. V prípade použitia klimatizačného zariadenia, systém EPS zastaví výmenu vzduchu v miestnosti. Hasivá sa používajú CO2, FM200, Novec1230, Inergen, dusík.