Plynové stabilní hasicí zařízení

Plynové stabilní hasicí zařízení se používají na hašení požárů v prostorech, kde by se aplikováním běžných hasicích prostředků jako je voda nebo pěna, mohla vzniknout větší škoda na majetku než by způsobil samotný požár. Používají se při hašení požárů v uzavřených prostorech nebo při lokálním hašení, nejčastěji v servrovnách, výpočetních střediscích, řídících místnostech, elektrických rozvodnách VN a NN, ve zkušebnách motorů, ve skladech nebezpečných a vzácných látek, v historických archívech, apod.
 
 
Princip hašení u chemických plynů spočívá v absorbování tepla, v důsledku čeho se oheň oslabí a udusí. Inertní plyny snižují koncentraci kyslíku v jištěných prostorech, v důsledku čeho se požár jednoduše uhasí. Systém se uvádí do činnosti automaticky elektrickou požární signalizací prostřednictvím hlásičů, nebo se systém může spustit i ručně. Místnost, kde se aplikuje plynové hašení, musí být hermeticky uzavřená, aby v průběhu hašení nedocházelo k úniku hasicího plynu a aby se zachovala hasicí koncentrace pro dobu 10 min. V případě použití klimatizačního zařízení, systém EPS zastaví výměnu vzduchu v místnosti. Hasiva jsou používána CO2, FM200, Novec1230, Inergen, dusík.