Aerosolové stabilné hasiace zariadenie

Aerosolové stabilné hasiace zariadenie sa používajú podobne ako plynové SHZ na hasenie požiarov v priestoroch, kde by aplikovaným hasiacim prostriedkom ako je voda, alebo pena, mohla vzniknúť väčšia škoda na majetku ako by spôsobil samotný požiar.  Aerosolové SHZ sa dá použiť ako celoobjemový systém v uzavretých priestoroch pre hasenie požiarov predovšetkým pevných a kvapalných látok. Typické aplikácie použitia aerosolového SHZ sú pre káblové priestory, rozvodne, elektrické zariadenia, sklady horľavých kvapalín, plastov, apod. Aerosolové SHZ nie je možné použiť pre požiare reaktívnych kovov a tiež látok, ktoré obsahujú vlastné množstvo kyslíku.
Aerosolové hasiace zariadenie je zložené zo zásobníka, v ktorom je uložené hasivo a z detekčnej a ovládacej časti. Množstvo hasiva je závislé na veľkosti priestorov a na druhu chráneného rizika.
Princíp hasenia spočíva v spomaľovaní chemických reakcií pri procese horenia. Zníženie kyslíku v hasenom priestore nie je aplikáciou aerosolového SHZ nijako zásadne ovplyvnené. Jemné časti aerosolu sa v hasiacom priestore udržujú desiatky minút. Po ich usadení je nutné z hasiaceho priestoru zbytky aerosolu odstrániť.